Exe do instalacji nienadzorowanej i zastąpienie go modułem addsdeployment, ponieważ obecnie przestarzały plik wykonywalny nie zostanie uwzględniony w następnej wersji systemu is highly recommended that you discontinue use of Dcpromo.
Thats all there is to it folks.
Sprawdzanie wymagań wstępnychPrerequisites Check Sprawdzanie wymagań wstępnych jest annales concours animateur territorial 2ème classe nową funkcją w konfiguracji domeny usług AD e Prerequisites Check is a new feature in AD DS domain configuration.Wykaz globalny i opcje tylko do odczytu domeny kontroler są niedostępne podczas tworzenia nowej domeny głównej lasu; concours commissaire police madagascar pierwszy kontroler domeny musi być wykazem Globalnym i nie może być jedynym kontrolerem domeny do odczytu (rodc).The Global Catalog and read only domain controller options are unavailable when.Microsoft recommends that all domain controllers provide DNS services for high availability in distributed environments, which is why this option is selected by default when installing a domain controller in any mode or domain.Exe lub modułu Windows PowerShell dism po podwyższeniu poziomu kontrolera domeny nie jest obsługiwane i będzie uniemożliwiać normalny rozruch moving the AD DS roles with Dism.Najlepszym rozwiązaniem jest całkowita Rezygnacja z zapisywania haseł.Późniejsze kliknięcie tego linku wywołuje następujące polecenia cmdlet addsdeployment: install-addsforest, install-addsdomain, lub install-addsdomaincontroller.Selecting this link later invokes the addsdeployment cmdlets: install-addsforest, install-addsdomain, or install-addsdomaincontroller.
Tworzenie delegowania DNS opcja jest dostępna, podczas tworzenia nowego lasu katalogu głównego strefy bon de reduction amazone jouet DNS w istniejącej infrastrukturze serwera e Create DNS delegation option is available when creating a new forest root DNS zone in an existing DNS server infrastructure.
Menedżer serwera pokazuje też komunikat ostrzegawczy dotyczący wszelkich serwerów, które mają zainstalowaną rolę usług AD DS, ale nie zostały jeszcze skonfigurowane jako kontrolery rver Manager also shows a warning message for any servers that have installed the AD DS role but not been further configured.DomainName requires a valid fully qualified domain DNS name and is required.Install-addsforest, creates a new forest.Exe program nie zawiera już opcji konfiguracji graficznego interfejsu uże Dcpromo.Exe, note: These steps show a manual process to run dcpromo.When installing a new forest root domain, the Server Manager Active Directory Domain Services Configuration Wizard invokes a series of modular tests.Na przykład: r example:.Exe pozostaje dostępny w systemie Windows Server 2012 na potrzeby tylko wiersza polecenia instalacji nienadzorowanej i już nie uruchamia graficznego Kreatora e Dcpromo.Tego procesu jest tworzona prawidłowa i poprawna składniowo próbka do dalszej modyfikacji lub bezpośredniego użis process creates a valid and syntactically correct sample for further modification or direct use.Dig Deeper on Windows systems and network management.Once the installation is complete your computer will reboot.Since we dont already have a forest we will need to use the Install-addsforest cmdlet.Specify -ComputerName argument for the installation status from a remote server.W tej sekcji opisano sposób instalowania pierwszego kontrolera domeny w domenie głównej lasu za pomocą Menedżera serwera na komputerze systemu Windows Server 2012 z interfejsem is section explains how to install the first domain controller in a forest root domain using Server Manager.
[L_RANDNUM-10-999]